Algemene voorwaarden: BVBA VIZUAL enkel verhuur van roerende goederen.

1. Toepasselijkheid

Alle huurovereenkomsten worden beheerst door de algemene voorwaarden van de BVBA VIZUAL, handel drijvende onder de benaming VIZUAL, hierna verder VIZUAL genoemd. De eventuele algemene voorwaarden, waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing tenzij het door VIZUAL uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. Klanten en leveranciers verklaren van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

2. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden VIZUAL op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. Alle prijzen zijn in EUR en excl. BTW. Een offerte is geldig gedurende twee dagen na dagtekening ervan, waarna deze vervalt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover VIZUAL een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurovereenkomst met de klant heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door VIZUAL is verzonden, dan wel de huurovereenkomst door de klant is ondertekend of op een andere wijze werd bevestigd. De orderbevestiging dan wel de huurovereenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

4. Huurprijs- en duurtijd

De goederen worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud ervan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het moment dat de goederen de magazijnen van VIZUAL verlaten. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk 10.00u op de dag na de laatste huurdag in goede staat bij VIZUAL afgeleverd te worden behoudens bij andersluidende overeenkomst. Bij laattijdige aflevering is de verhuurder gerechtigd de overeengekomen huurprijs verder aan te rekenen tot op de dag waarop de gehuurde apparatuur in goede staat bij de verhuurder afgeleverd wordt, telkens vermeerderd met een schadevergoeding van 10%. Wanneer het gehuurde wordt terugbezorgd voor het einde van de overeengekomen huurperiode aan VIZUAL blijven de initieel overeengekomen huurgelden voor de over de nog resterende periode verschuldigd.

5. Levering en teruggave

De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de huurovereenkomst vermelde omschrijving van de te verhuren goederen. De teruggave dient in ieder geval en met uitzondering van wat hierna verder over wordt bepaald uiterlijk te gebeuren om 11 uur op de voorziene dag van de teruggave in de overeenkomst. De klant is gehouden tot teruggave van het roerend goed bij het beëindigen, om welke reden dan ook, van deze huurovereenkomst. Het roerend goed moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. Bij de teruggave aan VIZUAL zal het gehuurde worden nagezien door VIZUAL, desgevallend in tegenwoordigheid van de klant. In geval VIZUAL vaststelt dat het gehuurde in beschadigde staat of niet compleet wordt afgeleverd, zal de klant voor de schade aansprakeljik gesteld worden wegens derving van het gebruik van het gehuurde gedurende deze termijn en voor herstel of wederaanschaffing van het beschadigde goed. In geval het gehuurde goed niet op de overeengekomen datum wordt teruggegeven aan VIZUAL zal de klant aansprakelijk zijn voor alle kosten van VIZUAL i.v.m. vervanging van het gehuurde goed. De aflevering en teruggave van het gehuurde geschiedt op de zetel van VIZUAL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Vervoer

Het vervoer van het gehuurde vanaf en naar de verhuurder geschiedt op rekening en risico van huurder. De klant is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.

7. Waarborg

VIZUAL is steeds gerechtigd bij de aanvang of na het ingaan van de huurovereenkomst een waarborgsom van de klant te verlangen tot zekerheid van nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Betaling van een waarborgsom schort de verplichting van de huurder tot betaling van de huurgelden niet op. Teruggave van de waarborgsom zal bij het einde van de huur geschieden, doch eerst nadat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid klant

De klant is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde goederen of verlies ervan, ongeacht of deze het gevolg zijn van overmacht. De klant heeft het recht om het gehuurde, voordat hij het in ontvangst neemt, te controleren op gebreken van welke aard dan ook. Indien de klant dit verzuimt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. VIZUAL heeft het recht om alle kosten voor herstellingen of vervanging van gehuurde goederen (bijv. In geval van te late teruggave of beschadiging) door te rekenen aan de klant, onverminderd het recht tot vordering van huurderving. De klant is niet gerechtigd enige herstelling of bewerking aan het gehuurde door anderen dan VIZUAL of door die aangewezen personen te doen verrichten. Beschadigingen dienen onverwijld aan VIZUAL schriftelijk te worden meegedeeld. De aansprakelijkheid van de klant gaat in op het moment dat de goederen de magazijnen van VIZUAL verlaten. De huurder is verplicht de gehuurde apparatuur bij een maatschappij tegen alle verzekerbare schade (brand en diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan VIZUAL. Ingeval van totaal verlies is de huurder de vervangingswaarde van de apparatuur in nieuwwaarde verschuldigd aan de op dat ogenblijk geldende prijzen.

9. Aansprakelijkheid VIZUAL

De aansprakelijkheid van VIZUAL is beperkt tot vervanging van de gehuurde materialen indien deze door een technisch defect buiten enige schuld van de klant onbruikbaar zouden worden. Op generlei wijze zal VIZUAL aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke gevolgschade dan ook die de huurder zou lijden ten gevolge van een defect aan de verhuurde materialen, en alleszins is de aansprakelijkheid van VIZUAL voor directe schade beperkt tot 10% van de overeengekomen huurprijs van apparatuur excl. BTW.

10. Annulatie

In geval van annulatie minder dan 48 uren vóór de aanvang van de huurtermijn is de volledig overeengekomen huurprijs verschuldigd. In geval van annulatie minder dan één week op voorhand is 15% van de overeengekomen verhuurprijs verschuldigd. In geval van verbreking van langdurige verhuurcontracten (i.e. meer dan 2 weken) wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van 40% van de totale huursom. Klachten omtrent de werking van de gehuurde apparatuur dienen binnen de 24 uren schriftelijk of per mail ter kennis van VIZUAL gebracht te worden.

11. Niet-betaling

Al onze facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar in EURO bij afhaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Ingeval de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, is van rechtswege en alleszins uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR. Bovendien zal op de niet betaalde factuur een conventionele interest verschuldigd zijn gelijk aan 10%. In geval van opschorting van betaling, faillissement of nietbetaling kan VIZUAL de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling zonder tussenkomst van de rechter ontbinden.

12. Intellectuele rechten

Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken die VIZUAL verstrekt blijven eigendom van VIZUAL onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod om deze zonder schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen. Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende prijscouranten, catalogi, prospecti, advertenties of offertes worden geacht slechts bij benadering te zijn verstrekt.

13. Overdracht en onderhuur

Het is de huurder verboden om de goederen of een gedeelte ervan over te dragen, of onder te verhuren.

14. Eigendomsvoorbehoud

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van VIZUAL, ongeacht de duur van de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd de gehuurde zaken van VIZUAL te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Bij beslag op een gehuurde zaak, opschorting van betaling van de klant of faillissement, zal de klant de derde alsook VIZUAL onmiddellijk op de hoogte stellen van dit eigendomsvoorbehoud en deze feiten.

15. Overmacht

Indien VIZUAL wegens overmacht enige verplichting jegens de klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van VIZUAL die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. Hieronder valt meer specifiek o.a.: staking, oproer, oorlog, boycot, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

16. Geschillenregeling

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de handelstransacties van VIZUAL, ook al heeft de verhuur plaats in het buitenland. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken en Vredegerecht van Mechelen bevoegd.